O nás

Školní družinu, navštěvují děti od 1. do 5. třídy / dle možnosti kapacity i starší/.

Provozní doba školní družiny:

Školní družina je otevřena od pondělí do pátku, resp. ve dnech školního vyučování. Ranní družina je otevřena od 6:00 – 7:45 (příchod dětí do 7:20) Odpolední družina je otevřena od 11:35 - 16:00

Vychovatelky:

Dana Merhoutová

Kateřina Šašková

Telefon:

359 901 917

E-mail:

ddm@mestoluby.cz

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze školní družiny. Zákonní zástupci jsou povinni seznámit se s provozní dobou školní družiny a taktéž si své děti vyzvedávat včas

Dítě je možno uvolnit ze školní družiny pouze v době uvedené na přihlášce. Jindy než v dobu určenou na zápisním lístku muže dítě odejít z družiny jen na základě písemné žádosti rodičů. Jakmile žák nastoupil do družiny, nesmí ji bez souhlasu vychovatelky opustit.

Na ústní vzkazy, telefonáty nebo SMS zprávy, vychovatelky nesmí žáky ze ŠD uvolnit!

Žáci jsou povinni zacházet šetrně a odpovědně se zařízením, hračkami i dalšími pomůckami, při tom se řídí pokyny vychovatelky (viz. Vnitřní řád DDM a ŠD Luby). Při úmyslném poškození je rodič povinen věc patřičně opravit, nahradit nebo uhradit.

Odhlášení dětí provádí zákonný zástupce pouze písemně. Dítě může být ze školní družiny vyloučeno, a to za hrubé porušení Vnitřního řádu.

Nedoporučuje se, aby žáci nosili do školní družiny cenné předměty, za které ŠD nezodpovídá.

Poplatek za ŠD stanovený ředitelkou školy je 500,- Kč /pololetí

Číslo účtu + variabilní symbol obdrží rodiče v průběhu září.

Nadcházející akce

Zatím nejsou naplánované žádné akce